بعد از این ...

بعد از این بگذار قلب بیقراری بشکند

گل نمی روید.چه غم گر شاخساری بشکند

باید این آیینه را برق نگاهی می شکست

پیش از آن ساعت که از بار غباری بشکند

گر بخواهم گل بروید بعد از این از سینه ام

صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند

شانه هایم تاب زلفت را ندارد پس مخواه

تخته سنگی زیر پای آبشاری بشکند

کاروان غنچه های سرخ روزی می رسد

قیمت لبهای سرخت روزگاری بشکند

/ 1 نظر / 6 بازدید
روزها و سوزها

شعر بسیار زیبایی بود ...درود بر شما با گریه های یکریز یکریز مثل ثانیه های گریز با روزهای ریخته در پای باد با هفته های رفته با فصل های سوخته با سال های سخت رفتیم و سوختیم و فرو ریختیم با اعتماد خاطره ای در یاد اما آن اتفاق ساده نیفتاد دعوت می کنم به روزها و وسوزهای من هم سر بزنید .