دلم از نرگس بیمار تو -  بیمارتر است
چاره کن درد کسى- کز همه ناچارتر است

من بدین طالع برگشته چه خواهم کردن
که ز مژگان سیاه تو نگون سارتر است

گر تواش وعده دیدار ندادى امشب
پس چرا دیده من از همه بیدارتر است؟

هر گرفتار که در بند تو مى نالد زار
مى برد حسرت صیدى که گرفتارتر است

عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست
عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است؟

/ 0 نظر / 6 بازدید