...

/ 4 نظر / 23 بازدید
.

همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند. همیشه همه میروند.. هیچ کس نمی ماند.

.

پروانه شو... پروانه شو پروانه شو... پروانه شو پروانه شو... پروانه شو... پروانه شو...

.

نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/ نمیدانم.. نفهمیدم/

.

من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من منمن من من من من من من من من من من من من من من من من تو او ما شما ایشان انها . . .