دیشب ...

دیشب تمام پنجره ها را هوا شدم قلبم
شکست وثانیه ها را صدا شدم
این چشم ها برای خودم گریه نه! نکرد
غم بودم و برای غمت های و ها شدم
دیوانه ی نگاه تو بودم ولی چه حیف
زندان چشم های تو پر بود و وا شدم
مجنون غم برای دلش ریگ ها نوشت
صحرا کجا و دفتر شعرم کجا! شدم

/ 0 نظر / 5 بازدید