# دلتنگی
  معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!! ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا در آغــــــــــــوش  خــــــــــویش به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!
/ 0 نظر / 17 بازدید